1.Шуурхай хариу арга хэмжээ, тандалт

1.Шуурхай хариу арга хэмжээ, тандалт