.

.

Ерөнхий чиг үүрэг:   Хүн амын эрүүл мэндийг дэмжих, хамгаалах

Үндсэн чиг үүрэг

Дэд чиг үүрэг

Хамтран хэрэгжүүлэх чиг үүргийн оролцогчид

ҮЧҮ-1 Нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ 

1.Урьдчилан  сэргийлэх,      эрт

илрүүлэх үйл ажиллагаа 

ЭМЯ, ЭМХТ, НЭМҮТ, ЗӨСҮТ, ХӨСҮТ, Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар, төр, хувийн хэвшлийн бүх шатны эрүүл мэндийн байгууллагууд, бүх шатны боловсролын байгууллагууд,

эрдэм шинжилгээ. судалгааны байгууллагууд, олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэл,  БОАЖГ, ХНХХ, БШУГ, ХХААХҮГ, МЭГ, ОБГ, ЦГ,ИБГ, ГХБХБГ, ГБХЗХГ, аж ахуйн нэгжүүд, төрийн бус байгууллагууд, иргэд 

    2. Хүн амын эрүүл мэндэд   нөлөөлөх эрсдэлт хүчин зүйлсийг тандах үйл ажиллагаа 

3 Эрүүл мэндийг дэмжих үйл ажиллагаа 

4. Эрүүл мэндийн боловсрол, мэдээлэл. сургалт. сурталчилгаа 

ҮЧҮ-2 Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээ 

б.Эмчлэх тусламж, үйлчилгээ 

  Аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг, Замын-Үүд сумын Нэгдсэн эмнэлэг, УАУРСТ, сум, өрхийн ЭМТ, хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагууд, мэргэжлийн нийгэмлэг холбоод, төрийн        бус байгууллага, дээд шатлалын төрөлжсөн төв эмнэлгүүд, ЭМЯ,ЭМХТ,

б.Сэргээн засах тусламж, үйлчилгээ 

7 Хөнгөвчлөх, асаргаа сувилгааны тусламж, үйлчилгээ 

8.Яаралтай тусламж, үйлчилгээ 

ҮЧҮ-3

Эм зүйн тусламж, үйлчилгээ 

Э.Эмийн зохицуулалт, чанар, аюулгүй байдал 

 Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хяналт. зохицуулалтын газар, Эм ханган нийлүүлэх байгууллагууд, төр, хувийн хэвшлийн бүх шатлалын эрүүл мэндийн байгууллага, орон нутгийн Эм ханган нийлүүлэх байгууллагууд,  Эмийн сангууд, мэргэжлийн холбоо, нийгэмлэг, төрийн бус байгууллага, олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэл,

10.Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хангамж үйлдвэрлэл, эрүүл мэндийн технологи 

11. Эмийн зохистой хэрэглээ 

ҮЧҮ-4

Эрүүл мэндийн хяналт шалгалтын үйлчилгээ

11. Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн хүрээнд хүний амь нас, эрүүл мэнд, нийгмийн болон орчны аюулгүй байдал, түүнд шууд буюу шууд бусаар ноцтой аюул, их хэмжээний хор хохирол учруулж байгаа буюу учруулж болох нөхцөл байдал үүссэн тохиолдолд төлөвлөгөөт болон төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалтыг зохион байгуулж урьдчилан сэргийлэх, зөвлөн туслах, сургалт сурталчилгаа хийх, зөрчлийг арилгуулах, хариуцлага тооцох арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ 

ЭМЯ, ХӨСҮТ, Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар, төр, хувийн хэвшлийн бүх шатны эрүүл мэндийн байгууллагууд, бүх шатны боловсролын байгууллагууд, олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэл,  БОАЖГ, ХНХХ, БШУГ, ХХААХҮГ, МЭГ, ОБГ, ЦГ, ГХБХБГ, ГБХЗХГ, аж ахуйн нэгжүүд, төрийн бус байгууллагууд, иргэд