ТЕНДЕРИЙН БАРИМТ БИЧИГ

ТЕНДЕРИЙН БАРИМТ БИЧИГ

БАРАА ХУДАЛДАН АВАХ

ТЕНДЕРИЙН БАРИМТ БИЧИГ

Тендер шалгаруулалтын нэр: [Дорноговь аймгийн сумын эрүүл мэндийн төвүүдийн 2023 оны хэрэгцээт эм, эмнэлгийн хэрэгсэл худалдан авах]

Тендер шалгаруулалтын дугаар: [ДГАЭМГ/202312001]Файлууд