"МОБАЙЛ ТЕХНОЛОГИЙН СУРГАЛТ ДОРНОГОВЬ АЙМАГТ"

"МОБАЙЛ ТЕХНОЛОГИЙН СУРГАЛТ ДОРНОГОВЬ АЙМАГТ"
ДЭМБ-ын санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр ЭМЯ, ЭМХТ, АШУҮИС-тай хамтран “Өрх, сумын эрүүл мэндийн төвөөс үзүүлэх эрүүл мэндийн нэн шаардлагатай тусламж үйлчилгээ” сургалт туршлага солилцох арга хэмжээг 2022.06.20-23-ны өдрүүдэд зохион байгуулж, 17 сум өрхийн 55 эмч мэргэжилтэнг хамруулан, чадавхжууллаа.
Мобайл төхөөрөмжтэй болсноор хөдөөгийн иргэд, малчид хаана амьдарч байгаагаас үл хамааран санхүүгийн хүндрэлгүйгээр ЭХО, ЗЦБ, 10 гаруй төрлийн түргэвчилсэн шинжилгээг үйлчилгээг явуулын хэлбэрээр цогцоор нь авах боломж бүрдэж, анхан шатны эрүүл мэндийн төвүүдийн оношилгооны чадавхи сайжирч байна.
By Health Department Dornogobi