Орон тооны бус шинжээч сонгон шалгаруулж авна.

Орон тооны бус шинжээч сонгон шалгаруулж авна.
Орон тооны бус шинжээч сонгон шалгаруулж авна.
Орон тооны бус шинжээч сонгон шалгаруулж авна.