Хүүхэд өсвөр үеийн эрүүл ахуй халдвар хамгааллын чиглэлээр арга зүйн зөвлөгөө өглөө.

Хүүхэд өсвөр үеийн эрүүл ахуй халдвар хамгааллын чиглэлээр арга зүйн зөвлөгөө өглөө.

Боловсролын 28 байгууллагын эмч, багш нарт Улаанбурхан, Гар хөл амны өвчнөөс сэргийлэхэд хүүхдийн байгууллагын авч хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа, Хүүхэд өсвөр үеийн эрүүл ахуй халдвар хамгааллын чиглэлээр арга зүйн зөвлөгөө өглөө.