2023 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс дараах хуулиуд мөрдөгдөж эхэллээ. /

2023 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс дараах хуулиуд мөрдөгдөж эхэллээ. /
1. НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГИЙН 2023 ОНЫ ТӨСВИЙН ТУХАЙ
2. МОНГОЛ УЛСЫН 2023 ОНЫ ТӨСВИЙН ТУХАЙ
3.ЗАСГИЙН ГАЗАР ДАХЬ ХЯНАЛТЫН ТУХАЙ
4. ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН САНГИЙН 2023 ОНЫ ТӨСВИЙН ТУХАЙ
5. ТӨРИЙН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙГ ДАГАЖ МӨРДӨХ ЖУРМЫН ТУХАЙ
6. СОГТУУРУУЛАХ УНДААНЫ ЭРГЭЛТЭД ХЯНАЛТ ТАВИХ, АРХИДАН СОГТУУРАХТАЙ ТЭМЦЭХ ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/
7. ХӨРӨНГИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/
8. ЗӨВШӨӨРЛИЙН ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/