Үерийн аюулын голомтод ажиллаж байгаа ажилтан, албан хаагч нар гарын эрүүл ахуйг хэзээ сахих ёстой вэ?

Үерийн аюулын голомтод ажиллаж байгаа ажилтан, албан хаагч нар гарын эрүүл ахуйг хэзээ сахих ёстой вэ?