ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР МЭРГЭЖЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ СУНГАХ БАЙГУУЛЛАГЫН СУДАЛГАА

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР МЭРГЭЖЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ  ЗӨВШӨӨРӨЛ СУНГАХ  БАЙГУУЛЛАГЫН СУДАЛГАА
 ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР МЭРГЭЖЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ
 ЗӨВШӨӨРӨЛ СУНГАХ  БАЙГУУЛЛАГЫН СУДАЛГАА
 
Дорноговь аймаг                 2022 он
Хэвшил Чиглэл ЭМБ-ын  нэр Улсын бүртгэлийн
дугаар / 0/
Регистерийн
дугаар
Тусгай зөвшөөрөл
 авсан он сар
Тусгай зөвшөөрөл
дуусах хугацаа
Тусгай
зөвшөөрлийн  гэрчилгээний дугаар
АЗД-ын Захирамжийн 
дугаар
Байгууллагын дарга Утас Тусгай зөвшөөрөл сунгасан тухай 
1   НЭ Замын-Үүд
Нэгдсэн эмнэлэг
670002010 9028838 2022.06.12 2027.06.12 ЭУ-11/08/52 2022.05.30
А/371
У.Энхмаа 91999584 Сунгасан
2 СЭМТ Зүүнбаян сум
дундын эмнэлэг
670001078 9028692 2022.06.12 2027.06.12 ЭУ-11/08/53 2022.05.30
А/371
Ц.Болормаа 91010408 Сунгасан
3   шүд  "Монсей ДИЖИ" шүдний эмнэлэг /Замын-Үүд/ 611006128 3316424 2019.12.04 2022.12.04 ЭХ-19/08/108 2019.12.04            А/890 Минжсайхан 96003264 90999942  
4   Эмэгтэйчүүд "Ман сан" эмнэлэг   ЕЮ54061601 2017.12.12 2022.12.12 ЭХ-10/08/46 2017.12.15 А/857 Б.Наранцэцэг 99522322 88265702  
5   "Нара" эх барихын тусламж үйлчилгээ/эмэгтэйчүүд/    ЛГ74093003 2022.04.08 2027.04.08 ЭХ-19/08/105 2022.03.16 А/170 М.Наранцэцэг 91835999 Сунгасан
6          Эмнэлгийн тусламж үйляилгээ /Олон тасаг нэгжээр / "Ачлал буянт"ХХК-ны "Ачлал" ортой эмнэлэг 611001081 2771578 2022.03.25 2027.03.25 ЭХ-11/08/49 2022.03.16 А/170 Ц.Төмөрмөнх   Сунгасан
7   АШУҮИС-ий салбар
 сургуулийн"Оюутан" эмнэлэг
9070005068 5845459 2022.06.12 2027.06.12 ЭХ-11/08/58 2022.05.30
А/371
Ц.Цабшир 94044855 Сунгасан
8   Хүүхэд "Хас" хүүхдийн эмнэлэг   ЕЮ46030800 2022.03.25 2027.03.25 ЭХ-11/08/50 2022.03.16
А/170
Х.Хүүхнээ 88915241 Сунгасан
9   Мэдрэл "Эрдэнэ ажнай" ХХК-ний "Болор" эмнэлгийн мэргэшсэн тусламж үйлчилгээ /мэдрэл/ 611001008 2552175 2022.04.08 2027.04.08 ЭХ-19/08/104 2022.03.16
А/170
Болормаа 96693068 Сунгасан
10 Хувийн  эмийн сан Эмийн сан "Брайву сүм" ЗГБХН-ны
"Брайву сүм" эмийн сан
621001001 2137704 2017.12.12 2022.12.12 ЭСХ-11/08/72 2017.12.15
А/857
Д.Тунгалагтамир 99090980  
11 "Монос" Дорногвь ХХК-ний  эмийн сан-1 126265 3316971 2017.12.15 2022.12.15 ЭСХ-10/08/24 2017.12.15
 А/857
Б.Болорчимэг  Д.Отгонмаам 88072261  
12 "Гүүн хөх"ХХК-ны
"Гүүн хөх" эмийн сан
611003087 3309495 2022.06.12 2027.06.12 ЭСХ-10/08/21 2022.05.30
А/371
Б.Энхзаяа 96601545 Сунгасан
13 "МЭИК" ХХК-ны Дорноговь  1-р  эмийн сан 611001181 2491958 2022.06.12 2027.06.12 ЭСХ-11/08/55 2022.05.30
А/371
Б.Норжмаа 90096823  99838873 Сунгасан
14 "МЭИК" ХХК-ны "Дорноговь   2-р эмийн сан 611001181 2491958 2022.06.12 2027.06.12 ЭСХ-14/08/79 2022.05.30
А/371
Ж.Энхтуул  99279922 Сунгасан
15 "Ганга фарм" ХХК-ны
"Ганга фарм" эмийн сан
611001108 2771519 2017.12.12 2022.12.12 ХХ-12/08/45 2017.12.15
А/857
Э.Уранчимэг 96523456  
16 "Хан хотой"ХХК-ны
"Төгөлдөр фарм" эмийн сан
611003123 3309975 2022.07.11 2027.07.11 ЭСХ-11/08/56 2022.05.30
А/371
Г.Долгион 96652795 Сунгасан
17 "Түшиг" эмийн сан 611004099 3311732 2022.03.10 2027.03.10 ЭСХ-16/08/84 2022.03.16
А/170
С.Мягмарсүрэн 96423999 Сунгасан
18 "Гайхамшигт тан" ХХК-ны "Гайхамшигт тан" эмийн сан 611005047 3313107 2022.06.10 2027.06.10 ЭСХ-14/08/78 2022.05.30
А/371
Д.Туяацэцэг 91404044 Сунгасан
19 "Төгс охь" ХХК-ний "Төгс охь" эмийн сан 611007133 6217214 2019.12.04 2022.12.04 ЭСХ-19/08/107 2019.12.04            А/890 Ч.Туул 99010627  
20              ЭХНБ ЭХН "Монос" Дорноговь ХХК-ны  ЭХНТ 126265 3316971 2017.12.04 2022.12.04 ХХ-07/08/767 2017.12.15 А/857  Ч.Батчимэг 94118652  
21 "Дорноговь эм хангамж"
ХХК-ны ЭХНТ
611001181 2491958 2022.06.05 2027.06.05 ХХ-11/08/54 2022.05.30
А/371
П.Энэрэлбаяр 80448134 Сунгасан
22 Халдваргүйтгэлийн  газар Халдваргүйтгэлийн газар "Баялаг шанд" ХХК-ны " Баялаг шанд" халдваргүйтгэлийн  газар 61100328 3308766 2022.06.05 2027.06.05 АҮХ-10/08/22 2022.05.30 А/371 Р.Алтанцэцэг 88201808 91591808 Сунгасан