Монголын Нийгмийн Эрүүл Мэндийн Мэргэжилтнүүдийн Холбоотой хамтарсан “НЭМ-ийн мэргэжилтнүүдийг чадавхжуулах” сургалт зохион байгуулагдаж байна.

Монголын Нийгмийн Эрүүл Мэндийн Мэргэжилтнүүдийн Холбоотой хамтарсан “НЭМ-ийн мэргэжилтнүүдийг чадавхжуулах” сургалт зохион байгуулагдаж байна.

Сургалтыг НЭММХ-ын гүйцэтгэх захирал Б.Машбадрах удирдан явуулж нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний үндсэн ойлголтууд, суурь судалгааны ач холбогдол, мэдээлэл цуглуулах, үр дүнг тооцох арга зүйн талаар мэдлэг олгож байна.