.

.

СТРАТЕГИЙН ЗОРИЛГО

  1. Эрүүл мэндийн салбарын удирдлага, зохион байгуулалт, мэдээллийн технологи мэдээллийн удирдлагын тогтолцоог боловсронгүй болгох,  санхүү, хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх, нөөцийн ашиглалтын үр ашгийг сайжруулах 
  2. Хүний нөөцийн менежментийг боловсронгуй болгох, хүний нөөцийн хангалт, хөгжил, нийгмийн хамгааллыг сайжруулах
  3. Нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг нэгдсэн удирдлагаар хангах, олон нийт, салбар хоорондын оролцоонд тулгуурлан эрүүл мэндийг дэмжих ажиллагааг өргөжүүлэх  
  4. Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, шинэ технологи, инноваци нэвтрүүлэх